Občanská poradna Plzeň, o.p.s.

Koterovská 41, 326 00 Plzeň

Dědictví

Dotaz:

Uživatelka služeb se na Občanskou poradnu Plzeň obrátila s dotazem, jakým způsobem může vydědit syna. Ke své situaci uvedla, že vlastní rodinný domek, ve kterém v současné době bydlí se svým vnukem. Vnuk je velmi pracovitý, pomáhá uživatelce s údržbou domku a velmi dobře spolu vycházejí. Uživatelka by proto chtěla, aby po její smrti zdědil domek vnuk. Její manžel již zemřel. Jediný syn, kterého měli, dostal podle slov uživatelky již v průběhu let dost a tak nebude nespravedlivé, pokud již dědit  nic nebude. Uživatelka  služeb by proto chtěla svého syna vydědit. V rozhovoru bylo upřesněno, že uživatelka by ráda dosáhla toho, aby po její smrti veškerý její majetek zdědil vnuk. Vydědění syna je způsob, o kterém se domnívá, že povede k tomuto cíli.

Průběh konzultace:

S uživatelkou služeb byly probrány podmínky vydědění podle § 1646 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že uživatelka se synem nemá žádné potíže, má ho ráda a vydědit ho chtěla pouze z důvodu usnadnění vnukova přístupu k dědictví, postup cestou vydědění se v tomto případě ukázal jako nevhodný.
Uživatelce byly proto nabídnuty další možné alternativy, jak její situaci řešit.
Podle § 460 a násl. občanského zákoníku má možnost sepsat závěť a v závěti vnukovi dům odkázat. Závěť může uživatelka napsat vlastní rukou a vlastnoručně ji podepsat.
Další možností je zřídit závěť v jiné písemné formě (např. na stroji, počítači), vlastnoručně tuto závěť podepsat a za účasti současně přítomných dvou svědků výslovně projevit, že tato závěť obsahuje její poslední vůli. V tomto případě se musí na závěť podepsat také svědci.
V závěti musí být vždy uveden den, měsíc a rok, kdy byla podepsána.
Poradna může uživatelce poskytnout vzor, podle něhož si může závěť sepsat.
Pro sepsání závěti může uživatelka také využít služeb notáře. Odměna notáře za sepsání závěti je na základě vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví stanovena na 1500 Kč + 20% DPH. Notáře je možné požádat také o uložení závěti do Centrální evidence závětí (CEZ), kterou vede Notářská komora České republiky. Přístup co CEZ mají všichni notáři. V této evidenci je možné uschovat jak závěť sepsanou notářem, tak i závěť, kterou si uživatelka sama sepíše  Při současném uložení do CEZ bude výše poplatku za sepsání a uložení činit 1800 Kč + 20% DPH. Při uložení závěti, kterou si uživatel sepíše sám, je cena této služby výše uvedenou vyhláškou stanovena na 1100 Kč + 20% DPH.
Vzhledem k tomu, že uživatelka má syna a nejsou dány důvody pro jeho vydědění, je třeba vzít v potaz také § 1642 a násl. občanského zákoníku. Na základě tohoto ustanovení je závěť, podle které se zletilému potomkovi nedostane z dědictví alespoň polovina jeho dědického podílu ze zákona, v této části neplatná.
Syn uživatelky by tedy měl i v případě sepsání závěti, kde by jediným dědicem byl vnuk, obdržet podíl v hodnotě alespoň poloviny dědictví.
Řešením situace by bylo, kdyby syn dědictví odmítl. Syn může po smrti uživatelky ústním prohlášením u soudu nebo písemným prohlášením soudu zaslaným dědictví odmítnout. Zda se tak stane bude však pouze na vůli syna.
V případě dědění budou syn i vnuk, jako příbuzní v řadě přímé, osvobozeni od placení dědické daně. Vzhledem ke složitosti situace je možné, aby uživatelka vše vyřešila ještě za života darováním domku vnukovi. Darování upravuje § 2055 a následující občanského zákoníku. Darovací smlouvou je možné vnukovi bezplatně domek přenechat. Darovací smlouva musí být v případě darování nemovitosti písemná. V darovaném domku může být současně bezúplatně zřízena na základě § 1297 občanského zákoníku ve prospěch uživatelky služebnost bytu (dříve věcné břemeno bydlení). Uživatelka služeb by tak měla zajištěno doživotní užívání domku a po její smrti by do dědictví přešel již jen její ostatní majetek.
V případě darování majetku babičkou vnukovi je darování osvobozeno od daně.
Uživatelka služeb se rozhodla sepsat závěť, ve které odkáže celý svůj majetek vnukovi. Se synem si promluví a objasní mu, proč se pro takové řešení rozhodla. Domnívá se, že syn všemu porozumí a po její smrti nebude na svém dědickém podílu ze zákona trvat.
S uživatelkou byl probrán vzor, podle kterého si může závěť sama sepsat.

 
2009 - 2022 © Občanská poradna Plzeň, o.p.s. |

creative webdesign