Občanská poradna Plzeň, o.p.s.

Koterovská 41, 326 00 Plzeň

Partneři

Plzeňský kraj

Občanská poradna Plzeň je spolufinancována Plzeňským krajem v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Plzeňský kraj".

Statutární město Plzeň

Na činnost Občanské poradny Plzeň jsou poskytovány finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Plzně prostřednictvím dotačního titulu "Kofinancování sociálních služeb".

Město Dobřany

Dlouhodobě pokračuje úspěšná spolupráce s městem Dobřany, v jejímž rámci poskytujeme služby občanského poradenství pro obyvatele města Dobřany. Počátkem spolupráce byl v roce 2006 projekt 'Centrum volného času a vzdělávání', realizovaný městem Dobřany (projekt byl spolufinancován Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu). Od ukončení projektu v dubnu 2008 poskytujeme službu pro obyvatele města Dobřany na základě smlouvy s městem Dobřany. Poradenství je poskytováno dvakrát týdně, ve středu a čtvrtek.

Oblastní charita Horažďovice

Od počátku roku 2014 funguje spolupráce s Oblastní charitou Horažďovice, pro niž na základě uzavřené smlouvy zajišťujeme kontrolu kvality poskytování odborného poradenství v občanské poradně při Oblastní charitě Horažďovice.

Pro cive, z.s.

Pro cive je spolek pro podporu občanského života. Jeho cílem je zvyšování informovanosti občanů o jejich právech a povinnostech.

Z naší historie...


Studnice

S občanským sdružením Studnice (dnes Studnice, z.s.) jsme spolupracovali na projektu 'Občanské vzdělávání v o.s. Studnice' financovaném z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílovou skupinou projektu byli rodiče s dětmi, hendikepovaní a osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Cílem projektu bylo rozšířit nabídku dalšího vzdělávání dospělých v plzeňském regionu v oblasti obecných občanských kompetencí. Předmětem projektu bylo vytvoření devíti nových vzdělávacích programů zaměřených na odpovědný přístup k životnímu prostředí, financím, médiím a informačním technologiím, obhajobě práv občanů a rozvoji jejich kritického myšlení.

Našimi úkoly jako partnera projektu byla komunikace s cílovou skupinou, příprava a realizace části vzdělávacích programů (Prevence zadlužení, Jak uspět na úřadě a Práva spotřebitele) a spolupráce na tvorbě výstupů projektu.

Projekt byl realizován v období 1. 7. 2012 - 30. 10. 2013

Člověk v tísni

V rámci projektu Polis realizovala Občanská poradna Plzeň ve spolupráci s plzeňskou pobočkou společnosti Člověk v tísni tzv. protidluhovou kampaň. Tato kampaň reagovala na rozšiřující se problém zadlužování se nízkopříjmových a sociálně vyloučených skupin obyvatelstva u poskytovatelů krátkodobých úvěrů a rychlých půjček.

Cílem projektu bylo vyvinutí a pilotní ověření nástrojů, které by pomáhaly zadlužování předcházet nebo ho snižovat.

Výsledkem této spolupráce je vytvoření informační brožury 'Dluhová problematika'. Publikace je určena dlužníkům, věřitelům, neziskovým a poradenským organizacím, městským i soudním úředníkům i široké veřejnosti. Jejím úkolem je informovat o rizicích neuváženého zadlužování. Zvýšení informovanosti o problematice dluhů může pomoci zracionalizovat proces rozhodnutí o půjčce a pomoci všem stranám při hledání nejschůdnějšího řešení problému.

Zájem o informační brožuru spolu s vývojem dluhové problematiky se stal důvodem pro vydání druhé přepracované verze. Druhé vydání 'Dluhové problematiky' bylo obohaceno o další informace a  zaměřeno více prakticky. Narozdíl od prvního vydání je určeno zejména odborným pracovníkům v oblasti dluhového poradenství.
Tato publikace byla představena v rámci kampaně 'Spotřebitelský úděl'.

Elektronická verze 2. vydání informační brožury

 

Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek

Informační a vzdělávací centrum Plzeň, o.s. bylo naším partnerem při realizaci projektu Občanské poradny Plzeň, o.s. 'Specifikace rozvoje služeb pro dlouhodobě nezaměstnané', financovaného z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, který jsme ukončili v září 2007.

V rámci Dotačního programu podpory preventivních aktivit a výchovy k toleranci vyhlášeného Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje jsme pomáhali realizovat projekt Informačního a vzdělávacího centra Plzeň, o.s. 'Zvýšení právního vědomí studentů'.

CeDR, o.s.

S organizací Centrum dětí a rodičů jsme spolupracovali v rámci projektu 'Odstraňování subjektivních bariér v reintegraci matek s dětmi Plzeňského kraje na trh práce a do společnosti', financovaného ze Společného regionálního operačního programu.

 
2009 - 2024 © Občanská poradna Plzeň, o.p.s. |

GRIZZLY design